My Blog

สรุปประเด็นปัญหาจากระบบ GFMIS (1)

Posted on: ธันวาคม 5, 2011

 

สรุปประเด็นปัญหาจากระบบ GFMIS

 

1. ผลของการออกรายงานในด้านรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานการเงิน เช่น งบทดลอง ยังไม่ถูกต้องกับการปฏิบัติในในระบบเดิม (Manual)

 

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีการเบิกเหลื่อมล้ำกันระหว่างหน่วยงาน เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรม ภายใต้กระทรวงเดียวกัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวระบบ GFMIS ยังไม่สามารถจัดระบบการป้องกันการเบิกเงินเหลื่อมล้ำระหว่างหน่วยงาน

 

3. ปัญหาของผู้ใช้หรือ User ยังไม่เข้าใจในระบบ GFMISเท่าที่ควร เนื่องจากงานบางระบบ ผู้ใช้จะต้องศึกษาด้วยตัวเอง

 

4. ผู้บริหารระดับหน่วยเบิกจ่ายยังไม่เข้าในงานในระบบGFMIS เท่าที่ควร

 

http://vclass.mgt.psu.ac.th/~465-521/2005-2/Assignment-02/MPA_07_06/outcome.htm

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: