My Blog

สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

Posted on: พฤศจิกายน 27, 2011

ติดต่อหน่วยงานระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง:

ที่อยู่: หน่วยงานระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง   อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์: 0 2298 6341-3 หมายเลขโทรสาร: 0 2298 6344

ติดต่อสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง:

ที่อยู่: สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์: 0 2298 6660, 0 2127 7000

ทั้งนี้ หากส่วนราชการมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ GFMIS ส่วนราชการสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาไปยัง GFMIS Helpdesk ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2684 4444 หรือหมายเลขโทรสาร 0 2684 4445 ได้ตามเดิม

http://www.gfmis.go.th/contact.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: