My Blog

ความเป็นมาของโครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1

Posted on: พฤศจิกายน 26, 2011

 

ความเป็นมาของโครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS – SOE ) ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
          การบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตและมีเสถียรภาพได้นั้น นอกจากความรู้ความสามารถของผู้บริหารแล้ว สิ่งจำเป็นที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือ ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ ที่จะต้องมีอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและรวดเร็วทันต่อการตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด          การบริหารข้อมูลด้านการคลังนั้น ท่านนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายที่จะปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ ที่เกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบการบัญชี ระบบการจัดซื้อและว่าจ้างมาตรฐาน ระบบบริหารหนี้สาธารณะ ระบบทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน ระบบการชำระเงิน ระบบการตรวจสอบ ระบบข้อมูลสารสนเทศและประเมินผล ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นการรวมศูนย์ระบบการเงินการคลังภาครัฐของประเทศ (Central Database)
โครงการเปลี่ยนการบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า GFMIS เป็นการออกแบบ จัดสร้าง ระบบบริหารงานการคลังภาครัฐ ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบในด้าน รายรับ รายจ่าย การกู้เงิน เงินคงคลัง บัญชีการเงินแบบเกณฑ์คงค้าง บัญชีสินทรัพย์ถาวร บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร แบบ Single Entry รวมถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดทำ การอนุมัติ การเบิกจ่าย การปรับปรุง และการติดตามการใช้งบประมาณ ที่เน้นการจัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แบบ Out put – Out come เพื่อสร้างให้เกิดฐานข้อมูลกลางด้านการเงิน การคลัง ภาครัฐ แบบ Matrix และ Online Real Time ทั้งตามโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม และพื้นที่จังหวัด CEO โดยทุกส่วนราชการเริ่มใช้งาน ระบบจริง วันที่ 1 ตุลาคม 2547
ดังนั้น เพื่อให้สามารถจัดทำระบบข้อมูลการบริหารงบประมาณแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะในส่วนรัฐวิสาหกิจ จึงนำเสนอการจัดระบบบริหารงาน ด้าน Back Office ของรัฐวิสาหกิจ ที่เชื่อมโยงกับระบบงาน GFMIS ปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดระบบ Back Office ที่สมบูรณ์ที่สุดของทั้งประเทศ
ระบบงานที่จัดทำจะอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่จะควบคุมติดตาม ดูแล ประเมินผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณ การนำส่งรายได้ ผลประกอบการของทุกรัฐวิสาหกิจในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลบริหารรวมด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ ของทั้งประเทศ เพื่อนำเสนอแก่ ท่านนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ต่อไป
นโยบายท่านนายกรัฐมนตรี ในการกำหนดให้ขยายระบบงาน GFMIS เพื่อสามารถรองรับข้อมูลการเงิน ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดทำงบการเงินรวมรัฐวิสาหกิจ และวิเคราะห์รายได้และรายจ่าย ในละเอียด ทุกประเภทรายได้ ในแต่ละพื้นที่ จังหวัด รวมถึง การลงทุนของรัฐ ในแต่ละรัฐวิสาหกิจ สำนักงานกำกับและบริหารโครงการ GFMIS จึงได้เสนอการขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับข้อมูลการเงินรัฐวิสาหกิจ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง หรือ Government Fiscal Management Information System – State of Enterprise: (GFMIS-SOE) โดยตั้งเป้าหมายการจัดทำระบบงานและดำเนินการ ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
1. จัดทำระบบการวางแผน ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียด การจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายรัฐบาล ในแต่ละช่วงเวลา เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงิน กับแผนการใช้เงิน รายเดือน ในทุกรัฐวิสาหกิจ ทั้งรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่รัฐควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโดยตรง
2. บันทึกรายได้ที่จัดเก็บ ในแต่ละพื้นที่ จังหวัด ตามประเภทรายได้ และแหล่งที่มาของรายได้ว่ามาจากธุรกิจประเภทไหน และมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ต้นทุน ต่างๆ
3. จัดทำข้อมูลและนำเสนอข้อมูลตามรูปแบบ State Enterprise Review (SER) ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลในภาพรวมของรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยข้อมูลองค์กร ข้อมูลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อที่จะทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมทั้งบทสรุป บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน Financial Ratio ในลักษณะเดียวกับการรายงานเสนอผู้ถือหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
4. กำหนดมาตรฐานผังบัญชีรวมสำหรับรัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดทำงบการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ ทั้ง สินทรัพย์ หนี้สิน เงินกู้ การลงทุน รวมถึงการ Consolidate งบการเงินแผ่นดิน
5. บันทึกข้อมูลรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลักที่สำคัญ ตามประเภทสินทรัพย์หลัก ระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมราคา และตามมูลค่าตลาด (Market Value)
6. บันทึกและจัดสร้างให้เกิดฐานข้อมูลบริหารหลักทรัพย์ของภาครัฐทั้งหมด (Investment Portfolio Database) เป็นฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลหลักทรัพย์ต่างๆ เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจและบริษัทต่างๆ โดยเก็บราคาทุน ราคาตลาด และข้อมูลผลตอบแทน รวมถึงการเก็บข้อมูลงบการเงินบริษัท(ที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ)ที่ถือหุ้นอยู่ ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ภาพรวมของเงินลงทุนของรัฐ

http://gfmis-soe.sepo.go.th/th/cms/index_detail.php?cmd_type_id_ref=4

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: