My Blog

ความเป็นมาของโครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2

Posted on: พฤศจิกายน 26, 2011

ความเป็นมา
          ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2549 อนุมัติโครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS – SOE ) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะกรรมการกำกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2549 งบกลาง จำนวน 180 ล้านบาท ในการดำเนินการจัดซื้อโครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS – SOE ) และได้บริษัท ที.เอ็น.อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันกับที่จัดทำระบบงาน GFMIS ของภาคราชการ) ให้เป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าว โดยที่สภาพปัญหาในอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า มีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่ขอข้อมูลและรายงานต่าง ๆ จากรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็น สภาพัฒน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือแม้แต่ สคร. เอง ซึ่งการขอข้อมูลดังกล่าวก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ และประการที่สำคัญคือ ช่วงเวลาที่ขอข้อมูล ก็มีระยะเวลาที่แตกต่างกัน ทำให้ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานได้รับมีข้อมูลไม่ตรงกัน ซึ่งเป็นปัญหาของหน่วยงานภาครัฐในการพิจารณากำหนดนโยบายต่าง ๆ และยังไม่รวมถึงภาระในการจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจที่มีจำนวนมาก จากปัญหาดังกล่าวและด้วยภารกิจของ สคร. ที่มีหน้าที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ สคร. จึงเล็งเห็นว่า น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ สคร. จะช่วยแก้ไขปัญหาและลดภาระการจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวลง ดังนั้น ในการดำเนินโครงการดังกล่าว สคร. จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบโครงการดังกล่าว โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. องค์ประกอบ
(1) นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประธานคณะกรรมการ
(2) นางพัลลภา เรืองรอง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ
รองประธานคณะกรรมการ
(3) นายศุภชัย จงศิริ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ปรึกษา
(4) นางปริศนา ประหารข้าศึก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา
(5) นางพรรณขนิตตา บุญครอง นักวิชาการคลัง 9 ชช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ
(6) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ
(7) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
(8) ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ
(9) ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ
(10) ผู้แทนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรรมการ
(11) ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ
(12) นายชาญวิทย์ นาคบุรี นักวิชาการคลัง 8ว. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ
(13) นายชัยภัฏ เตมียบุตร นักวิชาการคลัง 6ว. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ
(14) นางสาววรชยา ลัทธยาพร นักวิชาการคลัง 7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการ
(15) นายต่อสกุล โตสุโท นักวิชาการคลัง 5 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(16) นายชยาพลศ์ ธูปหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. อำนาจหน้าที่
          ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์สภาพของรัฐวิสาหกิจร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางของรัฐวิสาหกิจ
          พิจารณากำหนดโครงสร้างและรูปแบบรายละเอียดของข้อมูลรัฐวิสาหกิจพร้อมทั้งตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนของข้อมูลรัฐวิสาหกิจ
          พิจารณากำหนดข้อมูลในการเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางภาครัฐและพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ของโครงการ
          แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อดำเนินการติดตาม หรือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
          ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

          หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Steering Committee โดยมีเป้าหมายที่จะให้รัฐวิสาหกิจบันทึกข้อมูลผ่านระบบฯ ดังกล่าวเพียงครั้งเดียว และให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมาดึงข้อมูลออกจากระบบดังกล่าวของ สคร. และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของรัฐวิสาหกิจ และช่วยประหยัดงบประมาณในด้านการลงทุนด้าน IT ของหน่วยงานภาครัฐลงด้วย

http://gfmis-soe.sepo.go.th/th/cms/cms_detail2.php?cms_id=17

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: